Access

Express Bus Time Table

Awaji Koutsu・Shinki Bus Awaji Express Line(Riku no Minato,Nanba)

Origin Destination
Sannomiya Maiko Riku no Minato Awajishima Minami Destination Bus
  7:00   8:01 Fukura Awaji Koutsu
6:35  7:05 7:53   Fukura Shinki Bus
7:00 8:10 Riku no Minato Minato
  7:45 8:42   Fukura Awaji Koutsu
7:35  8:05 8:53   Fukura Shinki Bus
  8:25  9:22 Fukura Awaji Koutsu
8:25  8:55 9:43   Fukura Shinki Bus
9:00   10:10   Riku no Minato Minato
9:25 9:55 10:43   Fukura Awaji Koutsu
10:10 10:40  11:28   Fukura Awaji Koutsu
11:10 11:40 12:28   Fukura Shinki Bus
  11:55 12:52   Fukura Awaji Koutsu
12:00   13:10   Riku no Minato Minato
12:10 12:40 13:28   Fukura Awaji Koutsu
  12:55   13:56 Fukura Awaji Koutsu
13:10 13:40 14:28   Fukura Shinki Bus
14:00   15:10   Riku no Minato Minato
14:10 14:40 15:28   Fukura Shinki Bus
15:10 15:40 16:28   Fukura Awaji Koutsu
  15:55   16:56 Fukura Awaji Koutsu
15:45 16:15 17:03   Fukura Awaji Koutsu
16:00   17:10   Riku no Minato Minato
  16:55 17:52   Fukura Awaji Koutsu
16:35 17:05 17:53   Fukura Shinki Bus
17:05
(17:10)
 17:40
(17:40)
18:28
(18:28)
  Fukura Awaji Koutsu
  17:55   18:56 Fukura Awaji Koutsu
17:35
(17:40)
18:10
(18:10)
18:58
(18:58)
  Fukura Awaji Koutsu
18:00   19:10   Riku no Minato Minato
18:05
(18:10)
18:40
(18:40)
19:28
(19:28)
  Fukura Shinki Bus
  18:55 19:52   Fukura Awaji Koutsu
18:45 19:15 20:13   Fukura Shinki Bus
19:10 19:40 20:28 Fukura Awaji Koutsu
  19:55 20:52
Fukura Awaji Koutsu
19:45 20:15 21:03   Fukura Shinki Bus
20:20 20:50 21:38   Fukura Awaji Koutsu
  20:55 21:52   Fukura Awaji Koutsu
20:50 21:20 22:08   Fukura Awaji Koutsu
21:40 22:10 22:58   Fukura Awaji Koutsu
21:00   22:10   Riku no Minato Minato
22:20 22:50 23:38   Fukura Awaji Koutsu
23:30   0:40   Riku no Minato Minato
Sannomiya Maiko Riku no Minato Awajishima Minami Destination Bus